Wifi

Sim Data mạng docomo 30gb/tháng ID: 875456
Wifi con chó 6 tháng mạng sofbank ID: 345667
Wifi cầm tay 3 tháng mạng AU ID: 3296945
Wifi cầm tay mạng sofbank ID: 324680