Sony qua sử dụng

Sony X qte 98% vàng ID: 453576
Sony Z4 qte 98,5% xanh ID: 2345666
Sony XZ qte 99% trắng ID: 97905
Sony Z4 qte 98-99% xanh ID: 55346
Sony Z3 qte 98-99% trắng ID: 436645
Sony Z5 qte 98,5% sám ID: 501475
Sony Z5 qte 97,5% trắng ID: 2299543
Sony XZ qte 98,5% nâu đậm ID: 81495799
Sony Z5 qte 98% xanh ID: 0221253