6s lock mới

Iphone 6s-128gb UQ mobile 100% trắng ID: 235260
Iphone 6s-128gb UQ mobile 100% trắng ID: 9790721
Iphone 6s-128gb UQ mobile 100% vàng ID: 9872515